Utveckla ledningsgrupper

Utveckla ledare har arbetat fram en process för ledningsgruppsutveckling som innefattar 5 steg:

Behovsanalys
Ledningsgruppen intervjuas, i grupp eller individuellt, för att hitta ert nuläge utifrån affärsmodell, ledningsgruppsprocess och gruppdynamik.

Utvärdering av behovsanalysen
Ledningsgruppens behov sammanställs. Förslag på hur ni ska ta er framåt och vilka områden ni ska prioritera presenteras.

Genomförandet
Genomförandefasen ser olika ut beroende på utfallet i behovsanalysen. Fokusområden kan t ex vara att förbättra kommunikation mellan medarbetarna, att lösa konflikter mellan avdelningar och att öka engagemanget i ledningsgruppen.

Utvärderingen
Effekten mäts utifrån nyckeltal och indikatorer i behovsanalysen. Resultatet presenteras både i en skriftlig rapport och vid ett muntligt uppföljningsmöte.

En väl fungerande ledningsgrupp ger positiv effekt genom hela organisationen!
• Vilken är ledningsgruppens roll? Har alla medlemmar samma syn/uppfattning om detta?
• Hur väl fungerar arbetet?
• Har man rätt balans mellan strategiska (långsiktiga) och operativa (kortsiktiga) frågor?
• Har man tydliga ”spelregler” för hur arbetet skall fungera?
• Har samtliga medlemmar i ledningsgruppen det rätta strategiska och operativa fokuset?
• Har man rätt kompetens och vilja för att leda företaget och kunna fokusera på helheten före sin egen del av verksamheten?

Genomförandet ser olika ut beroende av utfallet i behovsanalysen. Men generellt brukar nedanstående områden vara relevanta för de flesta ledningsgrupper.

– Vad vi gör i ledningsgruppen
Skapar samsyn kring ledningsgruppens uppgift och ställer de grundläggande frågorna; Varför finns vi till? Vad är vår uppgift? Vilket är vårt uppdrag? Vad ska vi diskutera och besluta i ledningsgruppen – och vad ska vi inte ta upp? Vilka är gruppens uppgifter och ansvar? Hur ser den strategiska orienteringen ut?

– Hur vi jobbar i ledningsgruppen
Jobbar med hur ledningsgruppen skall samarbeta för att bli ett högt presterande team. Vad krävs för att vara en bra ledningsgrupp? Hur vi kan nyttja våra personliga egenskaper/roller? Vilka är ledningens spelregler? Vilken är min roll i ledningsgruppen? Vi hjälper er att själva skapa värdebaserade spelregler och att klara ut och fördela roller.

– Våra ledningsgruppsmöten
Diskuterar konkret vad vi skall göra i gruppen på våra möten. Hur driver vi möten? Vad ska stå på agendan? Är det ett diskussions- eller beslutsmöte? Hur fattar vi beslut? Vilka krav ställer vi på förberedelser inför våra möten? Vad och hur sprider vi resultatet från våra möten?

Efter genomförandet gör vi en utvärdering:
Efter insatsen mäts effekten utifrån de nyckeltal och indikatorer som vi kommit överens om i nuläges-/behovsanalysen. Resultatet presenteras både i en skriftlig rapport och muntligt vid ett fysiskt uppföljningsmöte.

Ta kontakt med Mikael för en dialog hur vi kan hjälpa din ledningsgrupp på bästa sätt!